STU

STU står for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. STU er et treårigt tilbud til den unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse, fra man har afsluttet folkeskolen og frem til det 25. år.

Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper dem til at få en hverdag med så høj grad af selvstændighed som muligt, og som kan bygge bro til videre uddannelse og beskæftigelse.

 

STU-uddannelsen

Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

For at komme i gang skal man henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i bopælskommunen. Sammen med UU-vejlederen bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb.

Uddannelsen skal tilrettelægges med 840 timer om året. Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.

Uddannelsen består af

En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv.

En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder.

Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads.

Uddannelsens formål er:

  • at give de unge med særlige behov en mulighed for at få en 3-årig alment dannende ungdomsuddannelse.
  • at den enkelte elev under uddannelsen, får udviklet personlige, sociale og faglige kompetencer, for senere at kunne leve et selvstændigt voksenliv
  • at støtte den unge i at udvikle en arbejdsidentitet og mulighed for at få en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet
  • at den unge lærer at bruge fritiden godt og konstruktivt ud fra egne behov
  • at afklare den ugens støttebehov i egen bolig, således at de efter uddannelsen hos os kan blive etableret i en blivende bolig med eller uden støtte
  • at udvikle den unges selvværd og selvtillid.

Pris

Uddannelsen er gratis for den unge. Man kan ikke søge SU, men man bibeholder de ydelser, man i øvrigt måtte have ret til.

Dagstakst  445 kr.

Årstakst   162.425 kr.

Fysiske rammer og dagligdag

Foregår som udgangspunkt på OK-Fonden Enghaven, Søvangen 1, Søvind, 8700 Horsens, men med praktikker andre steder i eller udenfor organisationen.

Daglig undervisning og arbejde vil foregå i tidsrummet fra 09.00-13.00, dog torsdag til kl. 14.00.  Der vil være enkelte undervisningsdage i weekenden og evt. andre arbejdstider forbundet med diverse praktikker.

En uge på Enghaven STU indeholder bl.a.  praktiske arbejdsopgaver ude og inde på Enghaven og Hansted Kloster, naturvejledning & friluftsliv,  virksomhedsbesøg, boglig undervisning,  idræt & bevægelse samt musik & sang.

Se grundskema her.

 

 

 

 

Afdelingsleder OK-Fonden Enghaven STU

Casper Klærke
Mob. 2048 1956
mail: okecab@ok-fonden.dk

Fakta

Navn: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Andre betegnelser: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU

Type: Andre ungdomsuddannelser

Varighed: 3 år

Adgangskrav: 9 års skolegang og under 25 år ved uddannelsens start

Økonomi: Gratis for den unge