Historie

Historien om Enghaven i Søvind

Bearbejdet fra interview af Max Pedersen

Enghaven blev bygget i 1975 som selvejende specialplejehjem med driftsoverenskomst med Gedved kommune. I slutningen af 1980'erne besluttede Gedved kommune, at man på længere sigt ville opsige driftsoverenskomsten med plejehjemmet, og derfor ansatte Enghavens bestyrelse i 1990 den unge sygeplejerske Lone Lundsgaard til at afvikle institutionen. Men tingene udviklede sig ikke helt, som bestyrelsen havde regnet med. Det viste sig nemlig, at Lone Lundsgaard ikke var nogen afvikler. Hun var derimod en talentfuld udvikler, og i løbet af et par år fik hun skabt et veldrevet plejehjem med speciale i ældre psykiatriske patienter, der kom fra hele landet. Hun fik med andre ord skabt basis for, at Enghaven kunne drives videre med en ny beboergruppe.

Der var bare det problem, at Gedved Kommune stadig ikke ønskede at forlænge driftsoverenskomsten, fordi flertallet af Enghavens beboere var et amtsligt anliggende. På den anden side ville kommunen gerne have, at plejehjemmet, og dermed også arbejdspladserne, blev bevaret. Derfor henvendte Gedveds borgmester, daværende formand for Kommunernes Landsforening Eigil W. Rasmussen, sig til Arne Ginge for at høre, om OK-Fonden ville købe Enghaven og drive institutionen videre som psykiatrisk plejehjem. Men den idé var Arne Ginge ikke så vild med, fortæller Lone Lundsgaard:

"Arne ville oprindeligt ikke købe Enghaven. Jeg tror ikke, at han havde lyst til at give sig i kast med en ny psykiatrisk institution, men heldigvis lykkedes det Michael Brostrøm at overtale ham til, at de skulle tage imod tilbuddet. Michael mente, at fonden havde brug for at få nye institutioner ind i organisationen. Og som den ejendomsmægler han også er, så var han heller ikke blind for, at det var lidt af et kup, at de kunne købe plejehjemmet for 22 millioner. Der var trods alt tale om en ret stor institution, der ikke var mere end 15 år gammel".

Michael Brostrøm fik ret i, at Enghaven som ejendomshandel betragtet var et kup. Men det var også lidt af et kup, at man fik Lone Lundsgaard med i købet. Den unge forstander stortrivedes med, at hun var blevet en del af OK-Fonden, hvor der var tradition for at give forstanderne meget frie hænder. Og i de kommende år udnyttede hun sin frihed til med bestyrelsens velsignelse at forvandle Enghaven fra en institution for ældre psykiatriske beboere til et bo- og behandlingssted for hovedsageligt yngre og midaldrende psykiatriske beboere. I 1995 købte OK-Fonden således Enghavens bygninger. I 1996 indgik OK-Centret Enghaven driftsoverenskomst med Vejle Amt.

I dag har Enghaven 63 beboere, der alle har hver deres et- eller toværelses lejlighed med eget bad og toilet. Hertil kommer yderligere ca. 50 beboere, fordelt på 3 afdelinger i hhv. Søvind (Ravnebjerg), Horsens (Sct. Jørgens Gård) og Hansted ved Horsens (Hansted Kloster). Enghavens tre boafsnit har hver deres fælleskøkken og opholdsrum - og hver deres målgruppe med udgangspunkt i beboernes alder og diagnose, der kan strække sig fra skizofreni over svære depressioner til mindre organiske hjerneskader.

Det har i flere år været Lone Lundsgaards erklærede ambition, at Enghaven ikke skulle være et permanent bosted for beboerne.

"Man skal kunne bo hos os, så længe man har brug for det, men det overordnede mål i de planer, vi udarbejder sammen med vores døgnbrugere, er, at de skal komme videre i livet. Eksempelvis til et bofællesskab eller til deres eget hjem. Det mål kan man kun nå, hvis man hele tiden arbejder målrettet med beboerne og giver behandlingstilbud, der matcher lige præcis deres behov", fortæller hun.

Blandt tilbuddene er samtalegrupper for mennesker med en spiseforstyrrelse og stemmehørere. Men det er ikke kun dem der får tilbudt samtalegrupper. Det samme gør andre beboergrupper som eksempelvis misbrugerne, for hvem der også udarbejdes planer for, hvordan de kommer ud af deres misbrug. Ud over samtalegrupperne modtager mange beboere andre former for individuel behandling, hvilket kan omfatte alt fra samtaleterapi til angstdæmpende akupunktur (NADA).

Næsten alle beboere har et arbejde, der oftest udføres i formiddagstimerne eller er i gang med skole eller uddannelse. De fleste arbejder på Enghaven, men enkelte har job ude i byen. Endvidere har Enghaven adskillige kreative tilbud som for eksempel hobbyværksteder med keramik, træ og glas samt et musikhus.  Der er også både indendørs og udendørs træningsfaciliteter. Hertil kommer opholdsrummene i de enkelte boafsnit, hvor man kan sidde og hygge sig med sine naboer.

Det er kendetegnende for Enghaven, at behandlingstilbudene hele tiden er under fornyelse, så de er på niveau med den nyeste faglige udvikling. Det kan kun lade sig gøre, fordi medarbejderne løbende efteruddannes og modtager personlig supervision hver ottende uge. Det er i øvrigt typisk for medarbejderne på Enghaven, at de tilsammen dækker et meget bredt, fagligt spektrum, der blandt andet omfatter social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, musikpædagoger, musikterapeuter, psykolog, fysioterapeuter, skolelærere, akademikere, håndværkere, ergoterapeuter og HK'ere. I tilgift til deres egen uddannelse har alle medarbejdere modtaget en etårig efteruddannelse i systemisk teori og metode.

I disse måneder (efterår 2017) får alle medarbejdere en grundlæggende indføring i Neuro Affektiv Udvikling (NAU).

Det hører med til det fulde billede af Enghaven, at stedet også fungerer som støttecenter for små 40 hjemmeboende brugere (modtagere af §85 ydelser). En stor del af dem har deres daglige gang på Enghaven, hvor de deltager i aktiviteterne og modtager diverse former for behandling. En del af brugerne modtager dog støtten i deres egne hjem. Det er ikke usædvanligt, at støttecenterets brugere har behov for at overnatte på Enghaven. Stedet har kun få sengepladser til dette formål, men der er aldrig nogen, der bliver afvist, når de har haft behov for en seng.

2008 Privat institution under OK-Fonden og opstart af nyt bofællesskab og Mulitihus Ravnebjerg

Et nyere skud på Enghavens vildtvoksende stamme er, at OK-Fonden i sommeren 2008 købte det gamle plejehjem Ravnebjerghjemmet, der også ligger i Søvind. Her er der oprettet ti boliger i et bofællesskab. Stedet har også fået en genbrugsbutik, Genbrugen, der drives af Enghavens brugere med behov for jobtræning.

Ravnebjerg benyttes ikke kun af Enghavens brugere. En separat del af bygningen er indrettet som et Multihus. Det er her muligt for selvstændigt næringsdrivende som fodterapeuter, psykologer, frisører, forfattere eller andre at leje et lokale/kontor i Multihuset. Der satses med andre ord på at skabe et levende hus, hvor alle indbyggere i landsbyen er velkomne.

Den 1. januar 2008 fik Enghaven status som privat opholds- og behandlingssted, som sælger pladser til kommunerne efter §107. Årsagen hertil var, at Region Midtjylland krævede, at Enghaven skulle betale et stort administrationsbidrag til regionen til trods for, at OK-Fonden selv administrerer stedet og ikke tidligere havde betalt administrationsbidrag. Dette ville fonden ikke acceptere og opsagde derfor driftsoverenskomsten med Region Midtjylland, der nu ikke længere visiterer til Enghaven. Overgangen til privat opholds- og behandlingssted har kun haft administrative konsekvenser for Enghaven og har ikke berørt brugerne. Enghaven har heller ikke haft problemer med at få nye brugere, selv om den gamle aftale er ophørt.

2011: Enghaven, Jelling Have og Beskæftigelses centret Den Hvide Hest får fælles ledelse.

Centerchef Lone Lundsgaard kommer nu til at lede 3 steder. OK-Centret Enghaven udgør nu sammen med Jelling Have og Beskæftigelsescentret Den Hvide Hest i Horsens OK-Fondens psykiatriske tilbud vest for store bælt. Det betyder at vi sammen kommer til at dække et meget bredt spektrum af psykiatriske tilbud, både hvad indholdet og de målgrupper vi henvender os til. Der er i den anledning skrevet en del artikler som man kan downloade her.

2012: Enghaven overtager Hansted Kloster

Behandlingsafdelingen Reballegård flytter 1.8.2012 ud på Hansted Kloster.

Man kan læse mere om Jelling Have her.

2016: Enghaven overtager Sct. Jørgens Gård, Horsens

2017: Enghaven køber Harresø Kro

I juli 2017 køber Enghaven Harresø Kro med henblik på etableringen af et STU-tilbud for unge under 25 år. Samtidig oprettes et nyt bosted for psykisk sårbare borgere (Kollegiet), som bliver en afdeling under Jelling Have.

Krodriften fortsætter som led i STU-tilbuddet.

31.12.2017: OK-Fonden Enghaven fusionerer ind i OK-fonden

Sammen med OK-centrene Jelling Have, Thea og Helenes Minde fusionerer Enghaven ind i OK-fonden.

19.6.2018: Lone Lundsgaard ny psykiatridirektør i OK-Fonden

Lone Lundsgaard udnævnes til funktionsdirektør for psykiatrien i OK-Fonden - med titel af psykiatridirektør.

Som led i OK-Fondens udvikling, har fondsbestyrelsen besluttet at udvide aktiviteterne i socialpsykiatrien. Senest med købet af Arresødal Slot, der skal indrettes til socialpsykiatri. Yderligere socialpsykiatriske aktiviteter og tilbud vil komme til, idet især de Nordsjællandske kommuner efterspørger OK-Fonden som samarbejdspartner.

Derfor er det med stor glæde, at direktionen med virkning fra 1.7.2018, har udnævnt Lone Lundsgaard til psykiatridirektør i OK-Fonden.
Lone skal, sammen med direktionen, stå i spidsen for den strategiske og taktiske udvikling af socialpsykiatrien, så OK-Fonden også fremover er en af de førende leverandører i socialpsykiatrien.

Organisatoriske ændringer i øvrigt
Som konsekvens af udnævnelsen fratræder Lone sin chefstilling på enhederne i Jylland. Lone får en kontorarbejdsplads på hovedkontoret samt på nogle af bostederne, idet Lone fortsat bliver boende i Jylland.

Det er med glæde, at vi samtidig kan oplyse, at Anette Lassen og Lisbeth Lomholt tiltræder som nye chefer på henholdsvis Enghaven og Jelling Have.

Det tætte samarbejde mellem enhederne vil fortsætte på samme vis som i dag, og Lone vil ligeledes have sin gang på alle enheder.

Alle enhederne i socialpsykiatrien, er i dag organiseret direkte i OK-Fonden.