Syge og Trivselspolitik

Syge- og trivselspolitik for OK-Fonden Enghaven

Herunder forebyggende indsats- og håndtering af
stressrelateret sygefravær

Mål:

- At forebygge længerevarende sygefravær samt opsigelse
- At undgå, at medarbejderen bliver "socialt" isoleret
- At afklare problemerne omkring arbejdsmiljøet
- At holde sygefraværet nede på max. 7 dage pr. medarbejder pr. år.


Metode:

1. Efter 2 dages fravær kontaktes medarbejderen af afdelingslederen, for at afklare årsagen til fraværet.

2. Afdelingslederen fører tilsyn med sygestatistikken for den enkelte medarbejder.
Hvis en medarbejder har 7 fraværsdage og derover inden for de sidste 12 måneder, indkalder afdelingslederen medarbejderen til et møde.
Dette for at klargøre årsagen til fraværet og udvise støtte og omsorg.

Hvis årsagen til fraværet er af "social karakter", kan følgende overvejes i samråd med souschefen:
- Omlægning af arbejdstid i en aftalt periode
- Supervision / samtale
- Psykologhjælp.

3. Inden 14 dages fravær, skal der ske en tilbagemelding fra medarbejderen, hvad der skal ske for, at medarbejderen kan genoptage arbejdet, evt. deltidssygemelding i en periode.

4. Senest efter 30 dage langtidssygemelding indkaldelse skriftligt til trivselssamtale med souschef og centerchefen.
Langtidssygemelding kan medføre opsigelse.

Identificering, forebyggelse og håndtering af stress samt stressrelateret sygefravær på OK-Fonden Enghaven


På OK-Fonden Enghaven tilstræber vi en kultur, hvor der er fokus på det gode psykiske arbejdsmiljø, herunder omsorg, trivsel, personlig- og faglig udvikling.
Såvel ledelse som medarbejdere har interesse i, at stressniveauet ligger på et niveau, så et godt psykisk arbejdsmiljø kan opretholdes, og der ikke opstår dårlig trivsel eller stressrelateret sygefravær, depressioner og tab af erhvervsevne. Heri ligger, at vi på Enghaven ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er respekt for hinanden, og hvor man får social og faglig støtte fra kolleger og ledelse.


Formål
• At angive metoder og værktøjer, som kan opspore og identificere symptomer på stress
• At forebygge stressrelateret sygefravær og langtidssygemeldinger
• At angive metoder til håndtering af stressrelateret mistrivsel og sygefravær.


Medspillere
• Ledelse
• Medarbejdere
• Arbejdmiljøudvalg
• Samarbejdsudvalg
• Tillidsrepræsentanter

Såvel ledelse, medarbejdere, arbejdsmiljøudvalg og tillidsvalgte har et væsentlig fælles ansvar for at identificere, forebygge og håndtere arbejdsbetinget stress, sådan at det ikke opfattes som et individuelt problem, men som et fælles anliggende.
Det betyder bl.a., at Enghavens værdier i samarbejdssituationer understøtter det gode arbejde, forebygger arbejdsbetinget stress, og at alle parter skal være opmærksomme på stressfremkaldte symptomer på arbejdspladsen.


Ledelse

Ledere på Enghaven skal i forbindelse med planlægningen af medarbejderens arbejde være opmærksom på den enkeltes mulighed for at kunne klare opgaven herunder:

• At der er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer
• At medarbejderne har den nødvendige viden til at udføre opgaverne
• At medarbejderne har de nødvendige fysiske hjælpemidler til at kunne udføre opgaven, herunder velegnede lokaler, IT, transportmidler m.v.
• At medarbejderne får de nødvendige informationer, så man kan løse de daglige opgaver tilfredsstillende
• At medarbejderne bliver hørt og taget med på råd, når der sker forandringer på arbejdspladsen
• At man har fokus på, hvad der skaber arbejdsglæde, trivsel og udvikling, både for den enkelte, teamet og hele arbejdspladsen
• At der er tydelighed omkring krav, forventninger og ansvar i arbejdsopgaver
• At der sker opfølgning på voldsomme og pressede situationer både for den enkelte og for gruppen.

Samtidig er ledelsen forpligtet til at være opmærksom på symptomer på arbejdsbetinget stress og handle der på.


Medarbejdere

Den enkelte medarbejder skal selv, så vidt det er muligt, være opmærksom på sine egne signaler og symptomer på arbejdsbetinget stress og reagere på dem. Det er f.eks. vigtigt, at medarbejderen drøfter situationen med nærmeste leder. Formålet med drøftelsen er at finde løsningsmuligheder tilpasset den enkeltes behov, herunder om muligt at ændre på de forhold i hverdagen, som kan være med til at skabe arbejdsbetinget stress.

Den enkelte medarbejder kan forebygge stress ved:
• At afklare sin egen livssituation, herunder være opmærksom på egne behov f.eks. i arbejdssituationer og tage ansvar for at få dem dækket
• At vurdere, hvorvidt han/hun har de fornødne kompetencer og tid til at løse de stillede opgaver.

Herudover har den enkelte medarbejder i vidt omfang medindflydelse og medbestemmelse på egne arbejdsforhold og rammerne for arbejdet, hvorfor medarbejderen har medansvar for sin egen trivsel i arbejdslivet.


Arbejdmiljøudvalg

Arbejdsmiljøudvalget, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøleder har sammen med tillids-repræsentanterne et særligt ansvar for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøudvalget er ansvarligt for, at der gennemføres APV på arbejdspladsen.
Det er særlig vigtigt at sikre balancen mellem krav og ressourcer på arbejdspladsen.


Tillidsrepræsentanter

De tillidsvalgte skal indgå i et tæt samarbejde med ledelsen for at sikre kollegernes vilkår, herunder arbejdsforhold, personaleforhold og samarbejdsforhold mv.
Tillidsrepræsentanten kan optræde som bisidder ved syge/trivselssamtalerne og kan her være med til at søge de bedste løsninger for kollegerne.


Hvad er stress?

Stress er en tilstand - som varierer i intensitet og omfang for det enkelte menneske - og er resultatet af en følelse af utilstrækkelighed i forhold til at kunne imødekomme de krav og forventninger, der er stillet:

• Stress er kroppens naturlige reaktion på belastninger
• Stress kan give en positiv effekt i form af energi, gå på mod og kreativitet
• Langvarig negativ stress er derimod usundt, da den ledsages af fysiske, psykiske, og sociale reaktioner og kan medføre alvorlig reduktion af funktionsevnen
• Langvarig negativ stress kan medføre sygdom, udbrændthed, depression og tab af arbejdsevnen
• Langvarig stress opstår, når kravene overstiger, hvad man selv vurderer, at man evner, og når mulighederne for at ændre på dem er ringe
• Stress kan lede til ændret adfærd og faldende effektivitet på arbejdspladsen
• Kortvarig negativ stress kan være udløst af f.eks. voldsepisoder. (Se voldspolitikken)


Identificering af stress

Stressymptomer kan vise sig fysisk og psykisk og i visse tilfælde også for omgivelserne. En høj fraværsprocent, hyppig personaleomsætning, tiltagende personalekonflikter og klager fra medarbejderne kan være tegn på, at der er et arbejdsrelateret stressproblem.
På Enghaven kan følgende metoder benyttes til identificering af stressniveauet hos såvel den enkelte medarbejder som i afdelingen:

• PPK - personlig professionel konsultation
• Gruppe/teammøder
• MUS - medarbejderudviklingssamtaler
• Supervision - individuel, kollegial, intern/ekstern i grupper
• Internat for medarbejdere
• Syge/trivselssamtaler
• APV - arbejdspladsvurdering
• Kollegial opmærksomhed.


Forebyggelse af arbejdsrelateret stress

Forebyggelsen af stress handler i høj grad om, at der i det daglige arbejde er et godt arbejdsmiljø med god trivsel og et velfungerende samarbejde. Andre vigtige tiltag i forebyggelsen af stress er at:

• Være opmærksomme på mulige stressfremmende faktorer og få dem fjernet eller reduceret
• Der er balance mellem krav i arbejdet og medarbejderens kvalifikationer og ressourcer
• Få viden om stresssymptomer og finde frem til årsagerne
• Arbejdsmængden er afpasset den enkeltes ressourcer
• Sikre kompetenceudvikling i form af undervisning, kurser og efteruddannelse
• Have klare prioriteringer i organiseringen af arbejdsopgaver
• Sikre en klar rollefordeling og at forventninger meldes ud
• Skabe gode arbejdspladsforandringer gennem information og inddragelse
• Tage imod ppk, supervision og personalepleje herunder NADA og TFT
• Have fokus på, hvad der skaber arbejdsglæde, trivsel og udvikling - både for den enkelte, afdelingen og hele arbejdspladsen


Håndtering af stress

Har en medarbejder symptomer på stress håndteres dette i første omgang i en samtale med den nærmeste leder. Tiltager symptomerne og mistrivslen samt påvirkes adfærden i en grad, der går ud over det daglige arbejde, vurderer souschefen og afdelingslederen i samråd med medarbejderen, hvilke tiltag der er nødvendige at tage i håndteringen af de stressrelaterede symptomer og årsagerne dertil.

Enghavens håndtering af stress:

• PPK - personlig professionel konsultation 
• Indkaldelse til trivselssamtale
• Afholdelse af trivselssamtale
• Tilbud om psykologhjælp
• Supervision - individuel, kollegial, intern/ekstern i grupper
• Opfølgning
• NADA/TFT behandling
• Evt. behandling ved psykomotorisk terapeut eller wellness behandler

Følgende bog om arbejdsrelateret stress kan lånes i Enghavens bibliotek:

- Zacharie, Bobby. Trivsel og håndtering af stress. For medarbejdere og ledere.